Prof. Mirjana Damnjanović

Mirjana Damnjanović je rođena 18. maja 1968. godine u Novom Sadu. Završila je gimnaziju ,,Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku Elektrotehničke struke i računarstva, smer Elektronika i telekomunikacije. Tema diplomskog rada je bila ,,Uticaj pojedinih parametara na brzinu rada mosfeta”, iz predmeta Impusna elektronika. Magistarske studije je upisala 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektronika, usmerenje Mikroelektronika. Javno je odbranila magistarski rad pod nazivom ,,Induktivni senzor malih pomeraja u dva pravca” 2002. godine. Nakon toga je upisala doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorsku tezu, pod nazivom ,,Projektovanje, modelovanje i karakterizacija EMI potiskivača” je odbranila 26. juna 2006. Od 1. septembra 1994. godine zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka, najpre kao obdarena za naučno-istraživački rad (do 1996. godine), zatim kao asistent – pripravnik (1996-2002) i asistent (2002-2006), docent (2006-2011) i vanredni profesor (2011-2016) na Katedri za elektroniku. U zvanje redovnog profesora izabrana je u 7. oktobra 2016. godine za užu naučnu oblast Elektronika. U okviru nastave drži predavanja iz predmeta Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola, Napredno računarsko projektovanje mikroelektronskih kola i Elektromagnetska interferencija i elektromagnetska kompatibilnost u elektronici (na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije), kao i iz predmeta Uvod u elektroniku i Digitalna elektronika na studijskom programu Mehatronika. Pripremila je udžbenik ,,Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola” kao koautor sa dr Jelenom Radić, a „Zbirku zadataka iz digitalne elektronike” i „Praktikum za računarske vežbe iz digitalne elektronike“, kao koautor sa dr Laslom Nađem. Ove udžbenike koriste studenti druge godine odseka Energetika, elektronika i telekomunikacije i odseka Mehatronika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.  Bila je mentor za četiri doktorske disertacije i u više diplomskih radova. U svom stručnom i naučnom radu objavila je kao autor ili koautor preko 80 radova u časopisima i na konferencijama, od čega je 29 radova u međunarodnim časopisima. Učestvovala je u preko 10 međunarodnih i nacionalnih projekata koje je realizovala Katedra za elektroniku. Radila je recencije za više vodećih međunarodnih časopisa. Mirjana Damnjanović je član IEEE od 2001. godine.